+90 264 291 45 00

TR     EN

Garanti Belgesi

1.) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Elektronik sayaç için bu süre 3 (üç) yıldır.
2.) Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3.) Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür.
Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla; malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
4.) Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.) Ürünün;
– Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması halinde veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
– Servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6.) Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7.) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
– Bu belge T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün, 4077 sayılı kanun ile bu kanuna dayanılarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.
8.) Bir ürünün arızasının 15 iş gününde giderilmemesi halinde, ürün tamir edilinceye kadar muaidil bir ürünün tüketiciye verilmesine yönelik süre 10 iş günüdür.
9.)  Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi şu şekilde değişmiştir. “Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde en az 4 defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresinde 6 defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması. 

Garanti İle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar :
Federal Elektrik Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen bu garanti, cihazın anormal bir şekilde veya maksat dışı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki hususlar da garanti dışıdır.

1-) Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2-) Nakliye, sevkiyat, yükleme ve boşaltma anında meydana gelen hasar ve arızalar,
3-) Tesisatın montaj ve işletme kılavuzuna göre yapılmamasından ve hatalı bağlantıdan kaynaklanan arızalar,
4-) Garanti etiketi yırtılmış ya da mühürleri kopartılmış ve müdahale edilmiş olan ürünler,
5-) Yangın, yıldırım, su baskını ve deprem (doğal afetler), uygunsuz ortam ve kazalardan dolayı meydana gelen hasar ve arızalar,
6-) Cihazdaki arızaya yetkisiz kişilerin müdahale etmesi durumunda, yukarıdaki arızaların giderilmesi ücrete tabidir.

Garanti, bu belgenin diğer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana gelecek arızalara karşı geçerli olup bunun dışında herhangi bir isim altında hak veya tazminat talep edilemez. Garanti belgesi üzerinde tahribat ve tahrifat yapıldığı, cihaz üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği taktirde garanti hükmünden düşer. Satıcı firmanın kaşe ve imzası ile satış tarihi bulunmayan garanti belgesi geçersizdir.

FEDERAL, hafif ihmali dışında, kasten ve bilerek sebebiyet verdiği zararlardan sorumludur. Ayrıca belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, işletme faaliyetlerinin aksamasından ve bu sebeple işletmenin yoksun kaldığı kardan ve bir görevin yerine getirilmemesinden doğan dolaylı zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
Malda herhangi bir ayıp çıması halinde; risk ve masrafları müşteriye ait olmak üzere FEDERAL’e gönderilecektir. Malda oluşacak ayıplar, FEDERAL tarafından, malın ayıpsız mal ile değiştirilmesi veya malın tamir edilerek eksikliğinin ortadan kaldırılması yoluyla giderilecektir.